Regulamin strony i informacja RODO

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.ortomastersmed.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez NOWAK JASZCZOŁT – ORTOMASTERS MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej 44 lok. 1U, 02-639 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności ORTOMASTERS MED oraz bieżących projektach organizowanych przez ORTOMASTERS MED.
 4. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują ORTOMASTERS MED i ich użycie bez zgody ORTOMASTERS MED jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Pobierz” mogą być pobrane zgodnie z prawem.

II. Komentarze

 1. ORTOMASTERS MED umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami.
 2. Na stronie działa filtr antyspamowy blokujący publikację komentarzy zawierających adresy URL. Zablokowane komentarze są regularnie przeglądane, a jeśli zostały zablokowane niesłusznie – niezwłocznie publikowane.
 3. Użytkownik/-czka strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. ORTOMASTERS MED zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników/-czki komentarzy:
  • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
  • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  • propagujących przemoc;
  • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
  • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOWAK JASZCZOŁT – ORTOMASTERS MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 534 644 606 i pod adresem e-mail: sklepmedyczny@ortomasters.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. ORTOMASTERS MED zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. ORTOMASTERS MED nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. ORTOMASTERS MED ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez ORTOMASTERS MED w terminie nie dłuższym niż 14 dni. ORTOMASTERS MED zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacja RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOWAK JASZCZOŁT – ORTOMASTERS MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej 44 lok. 1U, 02-639 Warszawa;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 534 644 606 i pod adresem e-mail: sklepmedyczny@ortomasters.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
 5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z formularza znajdującego się w serwisie www.ortomastersmed.pl;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego